Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

05 tháng 2 2020 04:26

câu hỏi

Người ta dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen


3

1


Lê V

05 tháng 2 2020 14:09

pt:2C2H2+5O2->4CO2+2H2O nO2=1x5/2=2.5 mol VO2(ĐKTC)=n x 22.4=2.5x22.4=56 lít bạn tự thêm lời giải

Nguyễn N

06 tháng 2 2020 11:22

Cảm ơn bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận