Square root
VBT
Calculator
magnet

Mun. M

12 tháng 2 2020 06:55

câu hỏi

Người ta dùng kali Clorat (KClO3) để điều chế được 48g khí oxi a. Viết pt hóa học xảy ra b. Tính số mol và khối lượng KClO3 tham gia phản ứng c. Nếu chi P tác dụng hoàn toàn với lượng oxi vừa thu được trên. Tính khối lượng P2O5 thu được.


0

1


Khoat N

17 tháng 2 2020 14:15

a. pthh 2KClO3 > 2KCl + 3O2 b. ta có nO2=48:32=1,5 mol theo pthh nKClO3=2/3nO2=2/3×1,5=1mol mKClO3=1×122,5=122,5 g c. có pthh 4P + 5O2 > 2P2O5 theo b ta có nO2=1,5 mol theo pthh nP2O5=2/5nO2=2/5×1,5=0,6 mP2O5=0,6×142=85,2 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khử 15.2 g hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng V lít H2 ở nhiệt độ cao thu dc sắt kim loại. Đẻ hòa tan hết lượng Fe này cần dùng dd chứa 0.4 mol HCl sinh ra a(lít) H2(ĐKC) a)Tính V. b)Dẫn a lít H2 qua ống chứa 20g oxit RO đốt nóng sau pứ thu dc 17.6g hh rắn trong đó chứa 55.397%R. Xác định R. Tính H pứ khử RO.

6

Lihat jawaban (1)