Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoang V

24 tháng 7 2022 04:40

câu hỏi

nam said" I am told to be at School before 7 o' clock


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 12:41

Được xác nhận

Xin chào em Hoang V, Đây là một bài tập thuộc dạng câu tường thuật. Bài giải chi tiết: - Nam said (that) he was told to be at school before 7 o'clock. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận