Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 1 2023 06:05

câu hỏi

nếu tích của 2 số nguyên là 1 số nguyên dương thì 2 số đó trái MÌNH ĐANG RẤT CẦN!!!!!! PLEASE

nếu tích của 2 số nguyên là 1 số nguyên dương thì 2 số đó trái 

MÌNH ĐANG RẤT CẦN!!!!!! PLEASE

 


7

1


Lê L

20 tháng 1 2023 12:42

<p>Gọi thừa số thứ nhất là a , thừa số thứ hai là b , tich là c ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a. b= c ( dương)</p><p>=&gt; TH1: a là số nguyên âm</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b là số nguyên âm</p><p>TH2: a là số nguyên dương</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b là số nguyên dương</p><p>Vậy nếu tích của 2 số nguyên âm là 1 số nguyên dương thì ta có 2 trường hop nhu tren.</p><p>&nbsp;</p>

Gọi thừa số thứ nhất là a , thừa số thứ hai là b , tich là c ta có:

       a. b= c ( dương)

=> TH1: a là số nguyên âm

                 b là số nguyên âm

TH2: a là số nguyên dương

           b là số nguyên dương

Vậy nếu tích của 2 số nguyên âm là 1 số nguyên dương thì ta có 2 trường hop nhu tren.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận