Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

07 tháng 12 2019 07:04

câu hỏi

nêu nội dung cơ bản chính sách ms của lênin


0

2


Bảo G

08 tháng 12 2019 12:34

Phục hồi các công ty đã phá sản nhằm giải quyết nạn thất nghiệp. Chính phủ Rudoven là người kiểm soát tất cả các công ty và mọi quyền lực đều vào tay ông.

Nguyễn T

11 tháng 12 2019 11:34

Các chính do ru dơ ven đề xướng phục hồi lại kinh tế_tài chính sau khủng hoảng _tạo việc làm cho công nhân viên thất nghiệp _ban hành các đạo phục hưng công _nông nghiệp và ngân hàng _tổ chức lại sản xuất _ổn định xã hội

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao pháp xâm lược việt nam vào giữa thế kỉ 19

1

Được xác nhận