Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

01 tháng 12 2019 10:24

câu hỏi

nếu muốn tìm ƯCLN một cách chính xác nhất thì làm thế nào?


0

1


MyNguyen M

06 tháng 12 2019 14:00

bấm máy tính 570fxplus hoặc 580fx

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

14-3.x=x+4

0

Lihat jawaban (1)

lớp 6A 6B và 6C tham gia Làm Kế Hoạch nhỏ nhỏ thu gom được 480 kg giấy vụn số giấy lớp 6A thu được bằng 35% tổng số sách của ba lớp số giấy lớp 6 B thu được bằng 5/12 số giấy còn lại tính số giấy mỗi lớp thu được

12

Được xác nhận