Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

03 tháng 5 2020 04:35

câu hỏi

năm nay tuổi của chị giảm đi 3lần thì bằng tuổi của em. biết tổng số tuổi của hai chị em là 16tuổi, hãy tính tuổi của mỗi người năm nay


1

1


Nguyễn T

05 tháng 5 2020 01:35

Nếu coi tuổi em là 1 phần thì tuổu chị là 3 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần) Tuổi em năm nay là: 16 : 4 = 4 (tuổi) Tuổi chị năm nay là: 16 - 4 = 12 (tuổi)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)