Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

03 tháng 12 2022 08:25

câu hỏi

Năm nay An 8 tuổi, Bình 9 tuổi.Hỏi 5 năm nữa thì An bao nhiêu tuổi Bình bao nhiêu tuổi

Năm nay An 8 tuổi, Bình 9 tuổi.Hỏi 5 năm nữa thì

An bao nhiêu tuổi

Bình bao nhiêu tuổi


32

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:05

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 5 năm nữa thì Số tuổi của An là 8 + 5 = 13 tuổi Số tuổi của Bình là 9 + 5 = 14 tuổi Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Liên Đ

03 tháng 12 2022 13:34

<p>&nbsp;5 năm nữa An có số tuổi là</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8+5 =13 ( tuổi)</p><p>5 năm &nbsp;nữa Bình có số tuổi là</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9+5=14( tuổi)</p><p>&nbsp; đáp số An: 13 tuổi</p><p>Bình:14 tuổi&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

 5 năm nữa An có số tuổi là

                  8+5 =13 ( tuổi)

5 năm  nữa Bình có số tuổi là

     
         9+5=14( tuổi)

  đáp số An: 13 tuổi

Bình:14 tuổi 

 

Đào Đ

03 tháng 12 2022 14:32

đáp số:an 13 tuổi bình 14 tuổi

Hùng B

04 tháng 12 2022 02:48

<p>Số tuổi của An 5 năm sau là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8+5=13 (tuổi)</p><p>Số tuổi của Bình 5 năm sau là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 9+5=14 (Tuổi)</p>

Số tuổi của An 5 năm sau là:

          8+5=13 (tuổi)

Số tuổi của Bình 5 năm sau là:

          9+5=14 (Tuổi)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận