Square root
VBT
Calculator
magnet

Domina T

17 tháng 5 2022 14:49

câu hỏi

năm 2018, một công ty nông nghiệp ước tính sản lượng chuối thu được nhiều hơn thanh long là 81 000 tấn, sản lượng thanh long bằng 1/⁴ sản lượng chuối. Hỏi công ty đó dự kiến thu hoạch được bao nhiêu tấn chuối và thanh long?


1

3


T. Minh

18 tháng 5 2022 01:42

Hiệu số phần của chuối và thanh long là 4-1 =3 (phần) Sản lượng của mỗi phần là 81000 :3 = 27000 (tấn) Sản lượng thanh long là 27000x1 =27000 (tấn) Sản lượng chuối là 27000x4 = 108000 (tấn).

Sương S

20 tháng 5 2022 05:35

108000 tấn

Tran N

05 tháng 8 2022 03:57

Giuseppe izfixgxgixiix

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1