Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong D

08 tháng 10 2021 02:47

câu hỏi

My room........................than her A Larger B largest C More large D large Her office is...................than mine A Big B Biggest C More big D Bigger


2

1


Nguyễn K

24 tháng 10 2021 01:49

1.A 2.D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chi em bai unit 1 my hobbies

11

Lihat jawaban (2)