Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

31 tháng 10 2022 22:15

câu hỏi

my/is/favorite /English /subject


11

2

Được xác nhận

Đỗ M

01 tháng 11 2022 08:25

Được xác nhận

<p>My favourite subject is English./English is my favourite subject.</p>

My favourite subject is English./English is my favourite subject.

Bùi Đ

03 tháng 11 2022 00:54

<p>my favorite english is subject</p>

my favorite english is subject

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Supply the correct form of the word in the brackets. 1. The whole town is in ______mood. (festival)

29

Được xác nhận