Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

15 tháng 12 2019 14:47

câu hỏi

My brother doesn’t like playing the violin. Idon’t too. 


0

1


Nguyễn Đ

20 tháng 12 2019 04:31

sai rồi phải là: My brother doesn't like playing the violin. l don't like ,either

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We should............ the street at the zebra crossing. A. Walk B.walk through C. Walk ổn. D Walk across Làm hộ e, e cảm ơn!!

0

Lihat jawaban (1)