Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

02 tháng 10 2022 15:15

câu hỏi

My brother didn't buy any food for the party. -> My brother......

My brother didn't buy any food for the party.

-> My brother......


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple</p><p>My brother didn't buy any food for the party.</p><p>-&gt; My brother should have bought some food for the party.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H, 

Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :

Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple

My brother didn't buy any food for the party.

-> My brother should have bought some food for the party.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành câu sau my student/know/the way/solve/the/problem

10

Được xác nhận

Theo Anh chị lời khuyên hãy tránh xa những người xem tiền là trọng cần hiểu như thế nào mới đúng

6

Lihat jawaban (2)