Square root
VBT
Calculator
magnet

Lửa _

30 tháng 11 2019 09:48

câu hỏi

mua 5m vải Phải trả 80.000 đồng. Hỏi mua 8,5m vải cùng loại Phải trả nhiều hơn bao nhiêu Tiền


0

1


NHi Đ

30 tháng 11 2019 12:07

Bài Giải Số tiền mua 1mét vải phải trả la: 80.000:5=16.000 (đồng) Số tiền mua 8,5mét vải phải trả là: 16.000*8,5=136.000(đồng) Số tiền phải trả nhiều hơn là: 136.000-80.000=56.000(đồng) Đáp số:56.000 đồng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số dân ở xã hiện nay có 4000 người a/ Với mức tăng dần hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm bao nhiêu người b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

23

Lihat jawaban (6)