Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

07 tháng 1 2020 12:46

câu hỏi

muốn viết thư thì làm sao


0

1


Hương H

10 tháng 1 2020 02:22

Chào bạn. Bạn có thể tham khảo mẫu sau nha: -         Inside adress + Địa chỉ của người viết + Ngày tháng viết + Địa chỉ người nhận -         Greeting/ Salutation (Lời chào): + Dear Thu, hoặc Hi Thu, -         Bắt đầu bức thư : Bạn có thể sử dụng một trong số các cụm từ sau để bắt đầu bức thư. Thanks for your letter. Lovely to hear from you. How are you?  -         Và nhận xét về một thông tin trong bức thư mà người bạn viết cho bạn. I'm sorry to hear/learn ... I'm so pleased to hear ...  I’m so pleased to hear that ... It's great to hear ... Thật vui khi biết rằng What wonderful news about ... -         Nội dung chính của bức thư -         Cuối thư: Well, that's all for now. Write back soon. Looking forward to hearing from you again. All the best,/ Best wishes,/ See you soon,/ Take care,/ Yours,/ Love,/ Lots of,

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động 1. They paid me a lot of money to do the job.

15

Được xác nhận