Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Y

22 tháng 9 2021 11:51

câu hỏi

Mrs Lan usually____(do) the cooking for the family, but she____(not cook)now.She____(work) on an urgent report at the moment


32

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 17:35

Được xác nhận

Xin chào em Như Y, Đây là một bài tập tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại đơn và thì Hiện tại tiếp diễn. Bài giải chi tiết: - Công thức thì Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are (not) + VING + ... - Dấu hiệu: now, right now, at the moment, at this time,... - Công thức thì Hiện tại đơn: S + V (s/es) + ... - Dấu hiệu: everyday, once/twice a day/week/month, often, usually, every morning/after noon/evening,... - Đáp án: Mrs Lan usually does the cooking for the family, but she isn't cooking now. She is working on an urgent report at the moment. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thanh T

22 tháng 9 2021 12:24

does, isn't cooking, is working

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

"Does Mr. Pike live here? " the postman asked the boy =>The postman asked the boy.... Mn giải giúp mik ạ^^

30

Được xác nhận