Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

29 tháng 10 2022 05:15

câu hỏi

mong thầy cô giúp em

alt
alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 11:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm và viết lại câu môn Tiếng Anh.</p><p><strong>VI/</strong></p><p>1. B. name</p><p>2. A. live</p><p>3. D. for</p><p>4. C. painted</p><p>5. C. souvenirs&nbsp;</p><p>6. A. cold</p><p><strong>VII/</strong></p><p>17. T</p><p>18. T</p><p>19. F</p><p>20. F</p><p>21. B. The favorite book named <i>Yellow Flowers on the Green Grass</i>.</p><p>22. A. Thiều</p><p><strong>VIII/</strong></p><p>1. Our father's hair is blond.</p><p>2. Her mother's hair is black.</p><p>3. His grandpa is tall.</p><p>4. I am short.</p><p>5. The river is short.</p><p>6. Those glasses are not theirs.</p><p>7. This T-shirt is not mine.</p><p>8. That house is not his.&nbsp;</p><p>9. Can Tho has lots of floating markets.</p><p>10. The island has many painted houses.</p><p>11. Math is Linh's favorite subject.</p><p>12. Geography is my favorite subject.</p><p>13. Nguyen Nhat Anh is a novelist.</p><p>14. My friend is not hard-working enough to do schoolwork.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập trắc nghiệm và viết lại câu môn Tiếng Anh.

VI/

1. B. name

2. A. live

3. D. for

4. C. painted

5. C. souvenirs 

6. A. cold

VII/

17. T

18. T

19. F

20. F

21. B. The favorite book named Yellow Flowers on the Green Grass.

22. A. Thiều

VIII/

1. Our father's hair is blond.

2. Her mother's hair is black.

3. His grandpa is tall.

4. I am short.

5. The river is short.

6. Those glasses are not theirs.

7. This T-shirt is not mine.

8. That house is not his. 

9. Can Tho has lots of floating markets.

10. The island has many painted houses.

11. Math is Linh's favorite subject.

12. Geography is my favorite subject.

13. Nguyen Nhat Anh is a novelist.

14. My friend is not hard-working enough to do schoolwork.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Trần Đ

17 tháng 4 2023 13:24

dạ em cảm ơn cô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Please help me answer this question! Tks Listen! Someone ______________(play) the guitar. It _________ (sound)

25

Lihat jawaban (4)