Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghiêm T

22 tháng 11 2022 12:37

câu hỏi

May một bộ quần áo trẻ em hết 3,25m vải, một bộ quần áo người lớn thì hết tất cả bao nhiêu mét vải

May một bộ quần áo trẻ em hết 3,25m vải, một bộ quần áo người lớn thì hết tất cả bao nhiêu mét vải

alt

5

1


Tuệ N

22 tháng 11 2022 15:12

<p>4,98x10=49,8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8,534x100=853,4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,6972x1000=1697,2</p><p>6,05x10=60,5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7,003x100=700,3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,5841x1000=0584,1</p><p>0,01x10= 00,1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,01x100=001=1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,01x1000=0010=10</p>

4,98x10=49,8                  8,534x100=853,4                   1,6972x1000=1697,2

6,05x10=60,5                  7,003x100=700,3                   0,5841x1000=0584,1

0,01x10= 00,1                 0,01x100=001=1                     0,01x1000=0010=10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8296+1435=?

4

Lihat jawaban (1)