Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng K

17 tháng 2 2021 03:50

câu hỏi

mark the letter A , B , C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from other three in pronunciation in each of the following questions A, occupy B, comfy C, ready D,entry


11

2


Phu N

25 tháng 2 2021 11:57

d vì các từ còn lại đọc là y còn d là ai

X. Quynh

18 tháng 3 2021 04:20

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên. A. occupy /ˈɒkjupaɪ/ B. comfy /ˈkʌmfi/ C. ready /ˈredi/ D. entry /ˈentri/ Chỉ có đáp án A có âm /aɪ/, còn lại chứa âm /i/. Do đó, đáp án A đúng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chia động từ trong ngoặc cho câu If your immunity is weak, you might (contract) a disease easily.

18

Lihat jawaban (2)