Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

25 tháng 12 2019 11:38

câu hỏi

Make questions with How many/ How much 1. There is some milk in the bottle. 2. I need three cans of apples in his bag.


0

2


Tuan T

27 tháng 12 2019 04:55

how much is some milk in the bottle

Duc N

01 tháng 1 2020 13:21

1.how much milk is there in the bottle? 2.how many cans of apples in his bag do you need ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what should i do?this is a test"your travel plans sound just as exciting as .........a.me/ b. my / c mine/d.I

12

Lihat jawaban (2)