Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

02 tháng 10 2022 15:25

câu hỏi

Mấy câu dưới đề là Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple She was watching TV until late last night. -> She

Mấy câu dưới đề là

Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple

She was watching TV until late last night.

-> She

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>She was watching TV until late last night.</p><p>-&gt; She shouldn't have been watching TV until late last night.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H, 

Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :

She was watching TV until late last night.

-> She shouldn't have been watching TV until late last night.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề bài : Underland a mistake in the sentences 1 listen! someone call you 2 let me to put on my uniform, then we ca go 3 I don't like History. I think ít' s a bored suject 4Mr.Taylor is my favourite teacher. He teach Spanish 5 We decorate the walls of the class by posters and maps

5

Được xác nhận