Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

28 tháng 2 2020 13:41

câu hỏi

Một xe ô tô có khối lượng m = 1100 kg đang chạy với tốc độ 18 km/h thì tăng tốc đến 72 km/h trong 12 giây. a. Tính độ tăng dộng năng của ô tô. b. Tính công suất trung bình của động cơ ô tô.


0

1


Lê M

02 tháng 3 2020 01:54

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến đổi 72 km/h = 20 m/s 18 km/h = 5 m/s a. Độ tăng động năng W W2 - W1 = (1/2)mv2^2 - (1/2)mv1^2 => W2 - W1 = (1/2).1100.20^2 - (1/2).1100.5^2 = 206250 J. b. Gia tốc của xe trong 12s tăng tốc là (v - v0)/t = a => a = 1,25 m/s^2 v^2 -v0^2 = 2.a.s => s = 150 m => công suất trung bình P trong 12 = F.v/2 = m.a.20/2 = 13750 W.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật có khối lượng m=0,3kg nằm yên trên mặt phẳng nằm không ma sát.Tác dụng lên vật lực kéo F=5N hợp với phương nằm ngang một góc a=30°. Vật đi được 4m. Tính công do lực thực hiện.

40

Lihat jawaban (1)