Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo T

13 tháng 10 2020 03:50

câu hỏi

Một vật 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang a)Hãy biểu diễn các vecto lực tác dụng lên vật


7

1


Hà T

20 tháng 12 2020 03:17

vật chịu lực hút của trái đất phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới lục đỡ của mặt sàn cân bằng với lực hút trái đất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận