Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

29 tháng 12 2019 13:23

câu hỏi

một trại nuôi gà có số gà trống bằng 30% số gà mái. Nếu trại mua thêm 60 con gà trống thì số gà trống bằng 40% số gà mái . Hỏi lúc đầu trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?


0

1


Trần T

30 tháng 12 2019 10:46

150 con gà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

124.74:12.6 tính dọc nha

4

Lihat jawaban (1)