Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

20 tháng 12 2019 12:52

câu hỏi

Một thầy giáo dự định mua 4 quả bóng đá với số tiền dự định về cho học sinh luyện tập năng khiếu thể thao. Do có đợt giảm giá nên cùng với số tiền đó thầy đã mua được 5 quả bóng với giá đã giảm là 50.000 1 quả . Tính giá tiền ban đầu khi chưa giảm của 1 quả bóng đá


0

1


Thu N

20 tháng 12 2019 14:05

1 trái bóng chưa giảm là 62.500 đồng 1 quả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận