Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuệ N

06 tháng 4 2023 12:45

câu hỏi

Môt thủa ruộng hinh thang cso tổng độ dài hai đay là 250m, chiều cao bằng 3/5 tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m 2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thủa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Môt thủa ruộng hinh thang cso tổng độ dài hai đay là 250m, chiều cao bằng  3/5 tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thủa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

alt

10

1


Hoang M

06 tháng 4 2023 15:28

<p>160 tấn</p>

160 tấn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)