Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 11 2022 08:37

câu hỏi

Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ chạy được 39 km trong 5 giờ Sau mỗi giờ chạy được 35 km Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km

Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ chạy được 39 km trong 5 giờ Sau mỗi giờ chạy được 35 km Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km

alt

4

1


Christina E

27 tháng 11 2022 09:15

<p>Trong 3 giờ đầu ô tô chạy được:</p><p>39 × 3 = 117(km)</p><p>Trong 5 giờ sau ô tô chạy được:</p><p>&nbsp;</p><p>35 × 5 = 175 (km)</p><p>Thời gian ô tô chạy:</p><p>3 + 5 =8 (giờ)</p><p>Số ki – lô –mét ô tô đó chạy trong 8 giờ là:</p><p>117 + 175 = 292 (km)</p><p>Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được:</p><p>292 : 8 = 36,5 (km)</p>

Trong 3 giờ đầu ô tô chạy được:

39 × 3 = 117(km)

Trong 5 giờ sau ô tô chạy được:

 

35 × 5 = 175 (km)

Thời gian ô tô chạy:

3 + 5 =8 (giờ)

Số ki – lô –mét ô tô đó chạy trong 8 giờ là:

117 + 175 = 292 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được:

292 : 8 = 36,5 (km)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)