Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

26 tháng 12 2022 05:53

câu hỏi

một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó tính số sách đó viết số sách trong khoảng từ 400 đến 600 quyển

một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó tính số sách đó viết số sách trong khoảng từ 400 đến 600 quyển


2

1


Minh D

26 tháng 12 2022 08:04

<p>câu&nbsp;</p><p>Gọi số sách là x</p><p>Ta có : x ∈ BC(12;15;18)</p><p>Mà BCNN(12;15;18) = 180</p><p>=&gt; BC(12;15;18) = {0;180;360;540;720;……}</p><p>Mà 400&lt;x&lt;600</p><p>=&gt; x = 540</p><p>Vậy số sách là 540 quyển</p>

câu 

Gọi số sách là x

Ta có : x ∈ BC(12;15;18)

Mà BCNN(12;15;18) = 180

=> BC(12;15;18) = {0;180;360;540;720;……}

Mà 400<x<600

=> x = 540

Vậy số sách là 540 quyển

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận