Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

26 tháng 12 2019 02:58

câu hỏi

Một số sách khi xếp thành từng bóng 6 cuốn ,9 cuốn , 10 cuốn đều vừa đủ bó.Tính số sách đó,biết số sách trong khoảng từ 100 đến 200 cuốn


0

8


Kiều O

30 tháng 12 2019 09:31

Gọi a là số sách đó Vì a chia hết cho 6; a chia hết cho 9; a chia hết cho 10 mà a trong khoảng từ 100 đến 200 nên a € BC (6,9,10) 6=2.3 9=3^2 10=2.5 BCNN (6,9,10)=2.3^2.5 =90 BC(6,9,10)=B(90) =(0;90;180;270;....) Mà a trong khoảng từ 100 đến 200 nên a = 180 Vậy số sách đó là 180

Đào T

31 tháng 12 2019 08:21

Gọi số sách là x.(x€N) Vì khi xếp thành từng bó 6 cuốn,9 cuốn,10 cuốn đều vừa đủ bó nên x€ BC(6;9;10) BCNN(6;9;10)=90 BC(6;9;10)={0;90;180;270;......} Vì số sách trong khoảng từ 100 đến 200 cuốn nên x€ 180 cuốn sách. Vậy số sách là 180 cuốn sách.

My M

26 tháng 12 2019 03:06

số sách đó là 180 sách

Hồ M

29 tháng 12 2019 04:19

Gọi a là số sách cần tìm Theo đề bài ta có: 6:a 9:a suy ra:a € BC (6;9;10) 10:a Và khoảng từ 100 đến 200 6=2.3 9=3mũ2 10=2.5 BCNN=(6;9;10)=3 mũ 2.2.5=90 BC (6;9;10)=B (90)=(0;90;180;270;..) vậy số sách cần tìm là 180 vì 180 ở khoảng từ 100 đến 200 Hết

Khanhly T

31 tháng 12 2019 12:02

1000000

Nguyễnlinh N

01 tháng 1 2020 02:50

180 cuốn sách

Bùi T

01 tháng 1 2020 03:03

Gọi số sách là a. 100 bé hơn hoặc bằng a bé hơn hoặc bằng 200 nên a thuộc BC (6,9,10).BCNN (6,9,10)=90.B của 90=(0,90,180,270).vậy số sách là 180

Binh V

01 tháng 1 2020 12:34

Số sách đó là180

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm một số biết 3/5% của nó bằng 0,3

3

Lihat jawaban (1)