Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 1 2020 03:06

câu hỏi

Một đoạn AND có cấu trúc như sau Mạch 1: - A-G-T-A-T-X-G-T Mạch 2: - T-X-A-T-A-G-X-A Viết cấu trúc của 2 đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn AND mẹ nói trêb kết thúc quá trình nhân đôi


0

1


Vương T

26 tháng 1 2020 03:34

ADN con 1: -A-G-T-A-T-X-G-T- -T-X-A-T-A-G-X-A- ADN con 2: -T-X-A-T-A-G-X-A- -A-G-T-A-T-X-G-T-

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a) Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST X quy định. Đàn ông có a trên NST X là mắc bệnh. Đàn bà chỉ biểu hiện bệnh khi đồng hợp tử về gen a. Hỏi bố bệnh, mẹ không mắc bệnh thì con (cả trai lẫn gái) có ai biểu hiện bệnh không? b) Một trường hợp rất hiếm xảy ra là một người con trai bị bệnh Đao nhưng lại dư 1 NST giới tính X. Các đột biến này được gọi là thể gì? Tế bào của người này có bao nhiêu NST. (Giả thuyết không xảy ra đột biến gen trên NST)

9

Lihat jawaban (1)