Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

27 tháng 12 2019 02:18

câu hỏi

một nguyên tố r tạo hợp chất với khí H có công thức RH2. Trong hợp chất õi cao nhất của R chứa 40% R về khối lượng xác định tên R


0

1


Nắngg L

28 tháng 12 2019 01:31

RH2 ~> Công thức oxit cao nhất là RO3 Ta có %O = 100% - 40% = 60% %R : %O = MR : (3.MO) = 40% : 60% = 2/3 => MR = 3.16 2/3 = 32 (đvC) => Nguyên tố R là Lưu huỳnh (S)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một dd là hỗn hợp các muoiy NaCl, NaBr, NaI. sau khi làm khô 20ml đ này thì được 1,732g chất rắn lấy 20ml dd muối pứ với Br dư rồi làm bậy hơi thu đc 1,685g chất rắn khan dư gồm các muối sau đó cho Cl dư td với 120ml dd trên đầu khi bay hơi thu đc 1,4625g rắn khan chỉ chứa muối. tính nồng độ Cm của từng muối trong dd ( bít các pứ xẩy ra hoàn toàn )

0

Lihat jawaban (1)