Square root
VBT
Calculator
magnet

Hinako H

22 tháng 4 2020 03:21

câu hỏi

Một ngày thu có 800 ngìn đồng ;huyền đang có 9 ngàn đồng .Hỏi thu cần tích bao nhiêu ngày để bằng số tiền huyền đang có bây giờ???????????


9

2


Võ H

22 tháng 4 2020 13:01

bó tay luôn 😑😑😑

Đoan T

12 tháng 3 2021 13:56

bố tay luôm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tổng làm sao

13

Lihat jawaban (5)