Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng H

06 tháng 1 2023 02:43

câu hỏi

một người đàn ông bắt đầu đi bộ buổi sáng từ điểm A lần lượt đến điểm B và C rồi quay lại A. Biết BAC=60° và ABC=45°, AC=4km. tính quãng đường anh ta đi bộ buổi sáng

một người đàn ông bắt đầu đi bộ buổi sáng từ điểm A lần lượt đến điểm B và C rồi quay lại A. Biết BAC=60° và ABC=45°, AC=4km. 

tính quãng đường anh ta đi bộ buổi sáng


19

2


Ly T

06 tháng 1 2023 06:11

<p>.</p>

.

alt

Mochi M

06 tháng 1 2023 14:12

<p>đây nhé&nbsp;</p>

đây nhé 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận