Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê U

13 tháng 6 2023 12:47

câu hỏi

Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?

Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?


4

1


Nguyenthiyennhi N

23 tháng 6 2023 09:12

<p>Thời gian người đó đi từ&nbsp;A&nbsp;đến&nbsp;B&nbsp;là:</p><p>9 giờ&nbsp;42&nbsp;phút -&nbsp;8&nbsp;giờ&nbsp;30&nbsp;phút&nbsp; = 1&nbsp;giờ&nbsp;12&nbsp;phút.</p><p>Đổi&nbsp;1&nbsp;giờ&nbsp;12&nbsp;phút bằng&nbsp; 1 1 5 = 6 5 &nbsp;giờ</p><p>Vận tốc trung bình của người đó là:</p><p>60: 6 5 &nbsp;= 50(km/h)</p>

Thời gian người đó đi từ A đến B là:

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút  = 1 giờ 12 phút.

Đổi 1 giờ 12 phút bằng  1 1 5 = 6 5  giờ

Vận tốc trung bình của người đó là:

60: 6 5  = 50(km/h)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)