Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy B

21 tháng 11 2022 13:27

câu hỏi

Một người có một số sách, biết rằng nếu có thêm 5 quyển sách nữa thì số sách đó sẽ xếp được vào 9 ngăn, mỗi ngăn có 8 quyển sách. Tinh số sách người đó có

Một người có một số sách, biết rằng nếu có thêm 5 quyển sách nữa thì số sách đó sẽ xếp được vào 9 ngăn, mỗi ngăn có 8 quyển sách. Tinh số sách người đó có


26

3

Được xác nhận

Hùng T

21 tháng 11 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Số quyển sách người đó có khi thêm 5 quyển sách nữa là:</p><p>9 . 8 = 72 ( quyển )</p><p>&nbsp;Số sách người đó có là :&nbsp;</p><p>72 - 5 = 68 ( quyển )</p><p>&nbsp; Đáp số : 68 ( quyển )</p><p>&nbsp;</p>

Số quyển sách người đó có khi thêm 5 quyển sách nữa là:

9 . 8 = 72 ( quyển )

 Số sách người đó có là : 

72 - 5 = 68 ( quyển )

  Đáp số : 68 ( quyển )

 

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 11:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thuy B,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 68<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Số sách người đó nếu có thêm 5 quyển sách nữa là:</p><p>9 .8 = 72 ( quyển )</p><p>Số quyển sách người đó có là :&nbsp;</p><p>72 - 5 = 68 ( quyển )<br>Kết luận: đáp án chính xác là 68<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thuy B, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 68

Bài giải chi tiết:
Số sách người đó nếu có thêm 5 quyển sách nữa là:

9 .8 = 72 ( quyển )

Số quyển sách người đó có là : 

72 - 5 = 68 ( quyển )
Kết luận: đáp án chính xác là 68
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyen K

21 tháng 11 2022 14:20

<p>Số quyển sách người đó có thêm 5 quyển sách nữa là:</p><p>9 . 8 = 72 ( quyển )</p><p>Số sách người đó có là :&nbsp;</p><p>72 - 5 = 68 ( quyển )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 68 ( quyển )</p>

Số quyển sách người đó có thêm 5 quyển sách nữa là:

9 . 8 = 72 ( quyển )

Số sách người đó có là : 

72 - 5 = 68 ( quyển )

                                                Đáp số : 68 ( quyển )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận