Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyentrang H

27 tháng 11 2022 11:32

câu hỏi

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diễn tích mảnh đất đó

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12,5m, chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diễn tích mảnh đất đó 

alt

7

1


Khánh L

28 tháng 11 2022 14:47

<p>Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12,5 - 2,3 = 10,2 (m)</p><p>Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (12,5 + 10,2) ×2 = 45,4 (m)</p><p>Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12,5 × 10,2 = 127,5 (m2)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số : Chu vi: 45,4m</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Diện tích: 127,5m2</p><p>&nbsp;</p>

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

                       12,5 - 2,3 = 10,2 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

              (12,5 + 10,2) ×2 = 45,4 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 

                    12,5 × 10,2 = 127,5 (m2)

                                     Đáp số : Chu vi: 45,4m

                                                    Diện tích: 127,5m2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

800:80=

6

Lihat jawaban (2)