Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

14 tháng 12 2019 13:57

câu hỏi

Một lớp học có 30 học sinh nam và 12 học sinh nữ có thể chia số học sinh lớp này nhiều hơn thành mấy tổ sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và học sinh nữ


0

1


Vũ D

17 tháng 12 2019 05:54

Giải : Gọi x là số tổ được chia nhiều nhất (x€N*) mà 30 : x ; 12 : x . Do đó : x€ ƯCLN(30,12) 30=2.3.5 12=2^2.3 ƯCLN (30,12)=2.3=6 =⟩x=6. Vậy chia được nhiều nhất 6 tổ. Khi đó : Số nam có trong mỗi tổ là: 30:6=5(h/s) Số nữ có trong mỗi tổ là: 12:6=2(h/s) Đ/số:5 học sinh nam 2 học sinh nữ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết 3 phần năm của số a là 45 .Vậy số a là .Xin mọi người giúp mình

14

Lihat jawaban (2)