Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên Đ

03 tháng 12 2022 08:35

câu hỏi

Một đội y tế có 24 bác sĩ và y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?

Một đội y tế có 24 bác sĩ và  y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?


7

1


Nguyễn G

03 tháng 12 2022 09:03

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Giải. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L</p>

                                          Giải.                                                              L

alt

Nguyễn G

03 tháng 12 2022 09:04

Hihi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận