Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy D

24 tháng 12 2022 11:43

câu hỏi

Một đội có từ 150 người đến 200 người, xếp hạng để tập hợp đồng diễn văn nghệ biết rằng, nếu xếp số người đó thành hàng gồm 4 người hoặc 5 người hay 6 người thì không thừa người nào.hỏi tổng số người của đội đó là bao nhiêu


2

1


Dương V

24 tháng 12 2022 12:26

<p>Đây là câu trả lời đã được xác thực</p><p>Vậy tổng số người của đội đó là <strong>180 người</strong>.</p>

Đây là câu trả lời đã được xác thực

Vậy tổng số người của đội đó là 180 người.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)

Viết các tích sau dưới dạng 1 luỹ thừa f) 4^(2)⋅16^(4)

0

Được xác nhận