Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

08 tháng 11 2019 04:27

câu hỏi

một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi sao vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi chuyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện


1

4


Khanh P

10 tháng 11 2019 13:00

số Nguyễn chị 8 xã vùng thấp cấp cấp được là 850 x 8 = 6800 số quyển truyện chính xã vùng cao cấp được là 980 x 9 = 8820 quyển số quyển truyện huyện đó cấp được là 6800 + 820 = 15620 quyển các số 15620 quyển

Lê P

10 tháng 11 2019 13:15

6800+8820=15020 quyển truyện

Nhi N

13 tháng 11 2019 13:24

bài giải 8 xã vùng thấp được cấp số truyện là: 850×8=680(quyển) 9 xã vùng cao được cấp số truyện là: 990×9=8820(quyển) Cả huyện được cấp số truyện là: 6800+8820=15620(quyển) đáp số :15620 quyển.

Nguye...n

15 tháng 11 2019 02:19

8xã vùng thấp là: 850x8=6800 (quyển) 9xã vùng cao là: 980x9=8820(quyển) huyện ₫ó được cấp số quyển truyện là 6800+8820=15620(quyển) đáp số:15620 quyển truyện

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi ngồi trong ô tô , bạn Mai thấy một cột cây số ghi : Hà Nội 1000km , khi đi qua cột cây số đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cột cây số ghi: Thành Phố Hồ Chí Minh 724 km . Hỏi Mai đi từ bắc vào nam hay từ nam ra bắc và quãng đường từ hà nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki - lô - mét ?

9

Lihat jawaban (1)