Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy T

14 tháng 10 2020 23:02

câu hỏi

một hợp chất có 3 phân tử gồm có 3 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 6 nguyên tử Hiđrô nặng gấp 3 lần nguyên tử Nitơ. Xác định tên, kí hiệu hóa học của X, tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X


11

1


Nguyễn T

30 tháng 10 2020 13:32

phân tử khối của hợp chất là 14.3=42 đvC 3nguyên tử khối X là 42-(6.H) =42-(6.1)=42-6=36 => 1 nguyên tử khối X là : 36:3=12 đvC. tên nguyên tử X là Cacbon. kí hiệu HH là C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận