Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệu P

21 tháng 10 2020 12:25

câu hỏi

Một hợp chất A có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 51 lần. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là (cho Na=23, Al=27, K=39, S=32)


7

1


Celina C

31 tháng 10 2020 06:03

Ta có 2X+3O=2H.51 2X+3O=2.1.51 2X+3O=102 => 2X =102-3.16=54 => X =54:2 => X =27 Vậy kí hiệu hóa học của nguyên tố X là Al ( nhôm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Làm lạnh 500g dd AlCl3 bão hòa ở 70oc xuống 20oc.Tính khối lượng muối kết tinh thu đc ,biết độ tan của AlCl3 ở 70oc =48,1 và độ tan của AlCl3 ở 20oc =44,9

14

Được xác nhận

Tính thể tích và khối lượng của các hỗn hợp khí sau : a) Hỗn hộp 1 gồm : 16gam khí oxi và 6.02×10²² phân tử khí N2 b) Hỗn hợp 2 gồm : 1.51×10²³ phân tử CO2 và 4 gam khí Hiđro

0

Lihat jawaban (1)