Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

06 tháng 1 2021 14:45

câu hỏi

Một gen dài 0,816 micromet và có hiệu số giữa A với một loại Nu khác bằng 15% số Nu của gen. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có tổng số giữa 2 loại A và G = 50%, hiệu số giữa A và G = 10% và tỉ lệ T:X=3:3. a) Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại Nu của gen. b) Tính tỉ lệ và số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch của gen.


8

1


T. Xuân

07 tháng 1 2021 04:01

Chào em, thầy là GV phụ trách môn Sinh học 9. Với các bài tập như vầy, đầu tiên, ta tóm tắt đề để xem đề cho những gì nhé. Tóm tắt đề: L = 0,816 µm = 8160 Å Hiệu số giữa A với một loại Nu khác bằng 15% số Nu của gen => (A-G)/N = 0,15 Trên mạch đơn thứ nhất của gen có tổng số giữa 2 loại A và G = 50%, hiệu số giữa A và G = 10% và tỉ lệ T:X=3:3 => (A1 + G1)/N1 = 0,5 ; (A1 - G1)/N1 = 0,1; T1:X1 = 3:3 => T1 = X1 a) %A = %T = ?; %G = %X = ? b) A1 = T2 = ?; T1 = A2 = ?; G1 = X2 = ?; X1 = G2 = ? %A1 = %T2 = ?; %T1 = %A2 = ?; %G1 = %X2 = ?; %X1 = %G2 = ? Bài giải Ta có: L = (N/2) x 3,4 => N = 2L/3,4 = 2.8160/3,4 = 4800 (Nu) (A-G)/N = 0,15 => A-G = 0,15.N = 720 Mà: A+G = N/2 = 2400 a) Giải hệ phương trình A-G = 720 và A+G=2400 ta được: A = T = …; G = X = …. %A = %T = (A/N).100% = … %G = %X = (G/N).100% = … (Em giải hệ phương trình trên và tính giúp thầy nhé !) b) N1 = N2 = N/2 = 2400 Ta có: (A1+G1)/N1 = 0,5 => A1+G1 = 2400.0,5 = 1200 (A1-G1)/N1 = 0,1 => A1-G1 = 0,1.2400 = 240 Giải hệ phương trình A1+G1 = 1200 và A1-G1 = 240 ta được: A1 = T2 = …; G1 = X2 = … => %A1 = %T2 = (A1/N1).100% = … %G1 = %X2 = (G1/N1).100% = … Vì (A1+G1)/N1 = 0,5 => (T1+X1)/N1 = 1–0,5 = 0,5 => T1+X1=0,5.2400=1200 Mà T1 = X1 => 2T1 = 1200 => T1 = X1 = A2 = G2 = … => %T1 = %X1 = %A2 = %G2 = (T1/N1).100% = … (Em tính giúp thầy nhé!) Chúc em học tốt!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a.một đoạn mạch của phân tử ADN có cấu trúc như sau: Mạch 1:-A-A-T-G-X-T-A-X-G-X-T-G- Mạch 2:-T-T-A-X-G-A-T-G-X-G-A-X- hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2

1

Lihat jawaban (1)