Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

28 tháng 1 2020 04:51

câu hỏi

Một gen có 4800 liên kết hidro và có tỉ lệ A\G=1\2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hidro và có khối lượng 108.10^4 đvC. Tính số nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến.


1

1


Conan E

16 tháng 3 2020 16:02

A=T=599 G=X=1201

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày các quá trình tổng hợp ADN phiên mã dịch mã

6

Lihat jawaban (2)

Câu 1. Menđen đã sử dụng phương pháp phân tích cơ thể lai để xác định: A.Các quy luật di truyền. B.Tỉ lệ phân li kiểu hình. C.Các cá thể thuần chủng. D. Tương quan trội - lặn. Câu 4. Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n): Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu, có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là Đều có kiểu NN. Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. Đều có kiểu Nn. Bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại. Câu 7. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp gen dị hợp thì số loại kiểu hình ở F2 là 9:3:3:1. B. 2n. C. 3n. D. (3:1)n. Câu 8. Một phép lai 2 tính trạng, trong đó, tính trạng thứ nhất có tỉ lệ phân li KH 3:1, tính trạng thứ hai có tỉ lệ phân li KH 1:2:1. Hai tính trạng này di truyền phân li độc lập với nhau nên tỉ lệ KH của phép lai là 3:6:3. B.1:2:1. C. 3:6:3:1:2:1. D. 9:3:3:1 Câu 9. Điểm khác nhau giữa hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là hiện tượng phân li độc lập có thế hệ lai dị hợp về cả 2 cặp gen làm tăng biến dị tổ hợp có tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ lai khác với tương tác gen có tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai khác với tương tác gen

0

Lihat jawaban (1)