Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ N

05 tháng 12 2019 17:20

câu hỏi

một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1=5cos20t cm và x2=5√3cos(20t-π/2). Tính vận tốc cực đại tại chất điểm.


0

1


Trần H

14 tháng 12 2019 23:27

Vmax1= 5×20= 100 Cm/s Vmax2= 5√3×20= 100√3 cm/s vì vuông pha nên ==> V= √(100^2+(100√3)^2)=200cm/s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1 một sóng âm lan truyền trong không khí vs vận tốc 350m/s, có bước sóng 70 cm. tần số của sóng âm đó là câu 2 một sóng cơ học có tần số 50Hz lan truyền dọc theo 1 sợi dây dài vô hạn. Biết rằng sau 2,4s sóng truyền đi được 6m dọc theo dây. Bước sóng là câu 3 một sóng âm có tần số 500Hz lan truyền trong 1 môi trường. người ta đếm được trong khoảng 18m trên 1 phương truyền sóng có 10 gợn lồi. vận tốc truyền sóng trong môi trường đó là câu 4 trên mặt nước nằm ngang, người ta đặt 1 nguồn tạo sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30m/s coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. tính khoảng cách giữa 2 gợn sóng câu 5 một nguồn sóng tại 0 trên mặt nước dao động với phương trình u°=4cos20πt(m.m). coi biên độ sóng là không đổi, biết vận tốc truyền sóng là v= 100cm/s phương trời sóng tại M cách O một đoạn d= 5cm là

4

Lihat jawaban (1)