Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

29 tháng 10 2022 15:13

câu hỏi

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Thời điểm vận tốc của chất điểm đạt giá trị -2π cm/s lần thứ 7 là

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + π/3), với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Thời điểm vận tốc của chất điểm đạt giá trị -2π cm/s lần thứ 7 là


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:</p><p>Xác định “thời điểm” ⇒ dùng đường tròn đa điểm với 1 trục x,v : A = 4cm, v<sub>max</sub> = 4π cm/s.</p><p>Thời điểm ban đầu của ly độ là M<sub>ox</sub>. Do vận tốc nhanh pha π/2 so với li độ Thời điểm ban đầu của vận tốc là M<sub>ov</sub>, đứng trước M<sub>ox</sub> góc π/2.</p><p>Vận tốc -2π cm/s tương ứng với M<sub>1</sub> và M<sub>2</sub> trên đường tròn.</p><p>N = 7 = 3.2 + 1 lần,</p><p>α = 3.2π + π/2 ⇒ t = 3T + T/4 = 6,5 s.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:

Xác định “thời điểm” ⇒ dùng đường tròn đa điểm với 1 trục x,v : A = 4cm, vmax = 4π cm/s.

Thời điểm ban đầu của ly độ là Mox. Do vận tốc nhanh pha π/2 so với li độ Thời điểm ban đầu của vận tốc là Mov, đứng trước Mox góc π/2.

Vận tốc -2π cm/s tương ứng với M1 và M2 trên đường tròn.

N = 7 = 3.2 + 1 lần,

α = 3.2π + π/2 ⇒ t = 3T + T/4 = 6,5 s.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .

0

Được xác nhận