Square root
VBT
Calculator
magnet

Tram P

31 tháng 12 2019 13:26

câu hỏi

Một bếp điện có ghi 220V _1000W mắc vài hiệu điện thế 220V dùng để đun sôi 2l nước từ 20 độ.Biết hiệu suất bếp là 20% a.Tinh điện trở dây đốt nóng của bếp b.Tính thời gian đun sôi nước c.Biết dây đốt nóng có đương kính 2mm.Điẹn trở suất 5.10^-7.Tính chiều dài dây đốt nóng


0

1


N. Ngandtt

09 tháng 1 2020 02:43

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi Bài này em làm như sau a,b. Để tính điện trở R của bếp, ta tính thời gian đun nước từ nhiệt lượng toàn phần Q1 của bếp nhờ CT: Q1 = I^2.R.t = P.t I = P/U = 1000/220 = 4,5 A Nhiệt lượng có ích Q2 = m.c.(100 - t0) --> Q2 = 2.4200.(100 - 20) = 672000 J Hiệu suất bếp (Q2/Q1).100% = 20% --> 672000/1000.t = 0,2 --> t = 56 phút = 3360 s (tgian đun sôi nước) --> 4,5^2.R.3360 = 3360000 --> R = 49,4 Ohm c. Áp dung CT tính điện trở R R = (rho.l)/s với l là chiều dài dây, S là tiết diện dây, rho là điện trở suất --> l = (R.s)/rho = (49,4.pi.(0.002/2)^2)/5.10^-7 = 0.155 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai dây bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0,5 mm2 và R1 = 8,5 ôm. Dây thứ 2 có điện trở R2 = 127,5 ôm, hỏi dây thứ 2 có tiết diện S2 bằng bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)