Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

02 tháng 12 2019 14:01

câu hỏi

một bình điện phân đựng dụng dịch bạc nitrat (AgNO3) với anod bằng bạc (Ag). sau khi điện phân 30 phút có 5,04g bạc bám vào catot. xác định cường độ dòng điện đi qua bình điện phân. cho biết đối với bạc A=108; n=1


0

1


Vũ T

12 tháng 12 2019 13:38

I= 2.5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai điện tích q1 =5nC, q2=-5nC đặt hai điểm cách nhau 10cm trong chân không a, Xác định lực tương tác giữa hai điện tích b, Xác định cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 =5cm, q2 là 15 cm

6

Lihat jawaban (3)

Một con lắc đơn có chiều dài là 1m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là 10m/s2 .Tính chu kì dao động của con lắc đơn

3

Được xác nhận