Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên N

24 tháng 12 2019 00:04

câu hỏi

một bình có dung dịch 1800 1 cm khối đang chứa nước ở mức 1/3 thể tích của Bình khi thả hòn đá vào, mức nước trong bình dân lên thể tích 1200 cm khối của bình. Hãy xác định thể tích hòn đá


0

1


Vinh K

08 tháng 3 2020 14:34

Thể tích hòn đá là: 1800.(2/3-1/3)=600( cm3)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy tóm tắt và giải bài tập sau : Trong phòng thí nghiệm , Bạn Thanh thả một miếng đồng được đun nóng tới 100° C vào một bình chứa 2kg nước ở 20°c .Nhiệt độ của miếng đồng và nước khi cân bằng nhiệt là 30°c .Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k và của nước là 4200J/kg.k. Coi như chỉ có miếng đòng và nước truyền nhiệt cho nhau Em hãy thay bạn Thanh trả lời các câu sau: a ) Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi ra sao? b) Tính nhiệt lượng nước thu vào? c)Tính khối lượng lượng của miếng đồng?

6

Được xác nhận

Viết bài văn tả trải nghiệm em giúp đỡ người khác hoặc được Người khác giúp đỡ

2

Lihat jawaban (1)