Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

23 tháng 11 2022 23:32

câu hỏi

Mình cần gấp lắm rồiiii:(!

Mình cần gấp lắm rồiiii:(!

alt

31

3


Nam K

24 tháng 11 2022 05:28

<p>&nbsp; 5 gói đường nặng là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;190 x 5 = 950 ( g )</p><p>&nbsp; 7 gói đường nặng là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,5 x 7 = 3,5 ( kg )&nbsp;</p><p>Đổi 950 g = 0,95 kg</p><p>6 hộp bánh nặng là :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,4 x 6 = 2,4 ( kg )</p><p>Mẹ mua các loại trên nặng số kilogam la :</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2,4 + 3,5 + 0,95 = 6,85 ( kg )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số 6,85 kg</p><p>ok&nbsp;</p>

  5 gói đường nặng là :

         190 x 5 = 950 ( g )

  7 gói đường nặng là :

         0,5 x 7 = 3,5 ( kg ) 

Đổi 950 g = 0,95 kg

6 hộp bánh nặng là :

         0,4 x 6 = 2,4 ( kg )

Mẹ mua các loại trên nặng số kilogam la :

         2,4 + 3,5 + 0,95 = 6,85 ( kg )

                                   Đáp số 6,85 kg

ok 

Tường V

24 tháng 11 2022 12:18

năm gói đường nặng là: 190×5=959( g) bảy gói đường nặng là : 0,5×7=3,5 ( kg ) đổi 950 g =0,95 kg sáu hộp bánh nặng là 0,4×6=2,4( kg) mẹ mua các loại trên nặng số kilôgam là 2,4+3,5+0,95=6,85( kg) đáp số 6,85 kg

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Linh P

24 tháng 11 2022 05:41

<p>Cân nặng của 5 gói bột canh là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;190×5=950 (g)</p><p>Cân nặng của 7 gói đường là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,5 × 3 = 3,5(kg)</p><p>Cân nặng của 6 hộp bánh là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,4 ×6 = 2,4(kg)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đổi 950 g = 0,95 kg</p><p>Cân nặng của bột canh đường hộp bánh là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,95+3,5+2,4 = 6,85 (kg)</p><p>Đáp số : 6,85 kg</p>

Cân nặng của 5 gói bột canh là:

                   190×5=950 (g)

Cân nặng của 7 gói đường là:

                    0,5 × 3 = 3,5(kg)

Cân nặng của 6 hộp bánh là:

                    0,4 ×6 = 2,4(kg)

              Đổi 950 g = 0,95 kg

Cân nặng của bột canh đường hộp bánh là:

       0,95+3,5+2,4 = 6,85 (kg)

Đáp số : 6,85 kg

Tường V

24 tháng 11 2022 12:18

OK bài quá dễ luôn

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 11:42

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phép nhân tổng hợp Bài giải chi tiết: Mẹ đi siêu thị mua về đồ có cân nặng là: 5x190 + 7x500 + 6x400 = 6850g = 6,85kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện nay tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bác. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi bác hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bác cháu là 121 tuổi.Tính tuổi mỗi người hiện nay

4